بخشنامه وزیر آموزش و پرورش در خصوص بازگشایی مدارس

ساخت وبلاگ

◀️در جلسه ۲۷ تیر ۹۶ شورای عالی اداری، موضوع دستورالعمل اجرایی نحوه #انتخاب و #انتصاب_مدیران حرفه ای مطرح شد و پس از اصلاح به تصویب اعضا رسید.

◀️بر اساس این مصوبه سن مدیران کشور تا پایان برنامه ششم توسعه کشور ۸ سال کاهش خواهد یافت. 

◀️همچنین مقرر شد ۳۰ درصد از مدیران کشور در دستگاه های اجرایی از میان #زنان انتخاب شوند.

https://telegram.me/sabzeilawer

بخشنامه وزیر آموزش و پرورش در خصوص بازگشایی مدارس...
ما را در سایت بخشنامه وزیر آموزش و پرورش در خصوص بازگشایی مدارس دنبال می کنید

برچسب : نویسنده : ghavaninjadid بازدید : 21 تاريخ : چهارشنبه 9 خرداد 1403 ساعت: 15:23

◀️در جلسه ۲۷ تیر ۹۶ شورای عالی اداری، موضوع دستورالعمل اجرایی نحوه #انتخاب و #انتصاب_مدیران حرفه ای مطرح شد و پس از اصلاح به تصویب اعضا رسید.

◀️بر اساس این مصوبه سن مدیران کشور تا پایان برنامه ششم توسعه کشور ۸ سال کاهش خواهد یافت. 

◀️همچنین مقرر شد ۳۰ درصد از مدیران کشور در دستگاه های اجرایی از میان #زنان انتخاب شوند.

https://telegram.me/sabzeilawer

بخشنامه وزیر آموزش و پرورش در خصوص بازگشایی مدارس...
ما را در سایت بخشنامه وزیر آموزش و پرورش در خصوص بازگشایی مدارس دنبال می کنید

برچسب : نویسنده : ghavaninjadid بازدید : 10 تاريخ : پنجشنبه 27 ارديبهشت 1403 ساعت: 23:06

◀️در جلسه ۲۷ تیر ۹۶ شورای عالی اداری، موضوع دستورالعمل اجرایی نحوه #انتخاب و #انتصاب_مدیران حرفه ای مطرح شد و پس از اصلاح به تصویب اعضا رسید.

◀️بر اساس این مصوبه سن مدیران کشور تا پایان برنامه ششم توسعه کشور ۸ سال کاهش خواهد یافت. 

◀️همچنین مقرر شد ۳۰ درصد از مدیران کشور در دستگاه های اجرایی از میان #زنان انتخاب شوند.

https://telegram.me/sabzeilawer

بخشنامه وزیر آموزش و پرورش در خصوص بازگشایی مدارس...
ما را در سایت بخشنامه وزیر آموزش و پرورش در خصوص بازگشایی مدارس دنبال می کنید

برچسب : نویسنده : ghavaninjadid بازدید : 19 تاريخ : سه شنبه 18 ارديبهشت 1403 ساعت: 13:46

◀️در جلسه ۲۷ تیر ۹۶ شورای عالی اداری، موضوع دستورالعمل اجرایی نحوه #انتخاب و #انتصاب_مدیران حرفه ای مطرح شد و پس از اصلاح به تصویب اعضا رسید.

◀️بر اساس این مصوبه سن مدیران کشور تا پایان برنامه ششم توسعه کشور ۸ سال کاهش خواهد یافت. 

◀️همچنین مقرر شد ۳۰ درصد از مدیران کشور در دستگاه های اجرایی از میان #زنان انتخاب شوند.

https://telegram.me/sabzeilawer

بخشنامه وزیر آموزش و پرورش در خصوص بازگشایی مدارس...
ما را در سایت بخشنامه وزیر آموزش و پرورش در خصوص بازگشایی مدارس دنبال می کنید

برچسب : نویسنده : ghavaninjadid بازدید : 9 تاريخ : دوشنبه 27 فروردين 1403 ساعت: 19:27

◀️در جلسه ۲۷ تیر ۹۶ شورای عالی اداری، موضوع دستورالعمل اجرایی نحوه #انتخاب و #انتصاب_مدیران حرفه ای مطرح شد و پس از اصلاح به تصویب اعضا رسید.

◀️بر اساس این مصوبه سن مدیران کشور تا پایان برنامه ششم توسعه کشور ۸ سال کاهش خواهد یافت. 

◀️همچنین مقرر شد ۳۰ درصد از مدیران کشور در دستگاه های اجرایی از میان #زنان انتخاب شوند.

https://telegram.me/sabzeilawer

بخشنامه وزیر آموزش و پرورش در خصوص بازگشایی مدارس...
ما را در سایت بخشنامه وزیر آموزش و پرورش در خصوص بازگشایی مدارس دنبال می کنید

برچسب : نویسنده : ghavaninjadid بازدید : 13 تاريخ : يکشنبه 12 فروردين 1403 ساعت: 15:48

◀️در جلسه ۲۷ تیر ۹۶ شورای عالی اداری، موضوع دستورالعمل اجرایی نحوه #انتخاب و #انتصاب_مدیران حرفه ای مطرح شد و پس از اصلاح به تصویب اعضا رسید.

◀️بر اساس این مصوبه سن مدیران کشور تا پایان برنامه ششم توسعه کشور ۸ سال کاهش خواهد یافت. 

◀️همچنین مقرر شد ۳۰ درصد از مدیران کشور در دستگاه های اجرایی از میان #زنان انتخاب شوند.

https://telegram.me/sabzeilawer

بخشنامه وزیر آموزش و پرورش در خصوص بازگشایی مدارس...
ما را در سایت بخشنامه وزیر آموزش و پرورش در خصوص بازگشایی مدارس دنبال می کنید

برچسب : نویسنده : ghavaninjadid بازدید : 37 تاريخ : سه شنبه 1 اسفند 1402 ساعت: 14:08

◀️در جلسه ۲۷ تیر ۹۶ شورای عالی اداری، موضوع دستورالعمل اجرایی نحوه #انتخاب و #انتصاب_مدیران حرفه ای مطرح شد و پس از اصلاح به تصویب اعضا رسید.

◀️بر اساس این مصوبه سن مدیران کشور تا پایان برنامه ششم توسعه کشور ۸ سال کاهش خواهد یافت. 

◀️همچنین مقرر شد ۳۰ درصد از مدیران کشور در دستگاه های اجرایی از میان #زنان انتخاب شوند.

https://telegram.me/sabzeilawer

بخشنامه وزیر آموزش و پرورش در خصوص بازگشایی مدارس...
ما را در سایت بخشنامه وزیر آموزش و پرورش در خصوص بازگشایی مدارس دنبال می کنید

برچسب : نویسنده : ghavaninjadid بازدید : 55 تاريخ : دوشنبه 2 بهمن 1402 ساعت: 16:03

◀️در جلسه ۲۷ تیر ۹۶ شورای عالی اداری، موضوع دستورالعمل اجرایی نحوه #انتخاب و #انتصاب_مدیران حرفه ای مطرح شد و پس از اصلاح به تصویب اعضا رسید.

◀️بر اساس این مصوبه سن مدیران کشور تا پایان برنامه ششم توسعه کشور ۸ سال کاهش خواهد یافت. 

◀️همچنین مقرر شد ۳۰ درصد از مدیران کشور در دستگاه های اجرایی از میان #زنان انتخاب شوند.

https://telegram.me/sabzeilawer

بخشنامه وزیر آموزش و پرورش در خصوص بازگشایی مدارس...
ما را در سایت بخشنامه وزیر آموزش و پرورش در خصوص بازگشایی مدارس دنبال می کنید

برچسب : نویسنده : ghavaninjadid بازدید : 62 تاريخ : يکشنبه 17 دی 1402 ساعت: 18:57

◀️در جلسه ۲۷ تیر ۹۶ شورای عالی اداری، موضوع دستورالعمل اجرایی نحوه #انتخاب و #انتصاب_مدیران حرفه ای مطرح شد و پس از اصلاح به تصویب اعضا رسید.

◀️بر اساس این مصوبه سن مدیران کشور تا پایان برنامه ششم توسعه کشور ۸ سال کاهش خواهد یافت. 

◀️همچنین مقرر شد ۳۰ درصد از مدیران کشور در دستگاه های اجرایی از میان #زنان انتخاب شوند.

https://telegram.me/sabzeilawer

بخشنامه وزیر آموزش و پرورش در خصوص بازگشایی مدارس...
ما را در سایت بخشنامه وزیر آموزش و پرورش در خصوص بازگشایی مدارس دنبال می کنید

برچسب : نویسنده : ghavaninjadid بازدید : 53 تاريخ : دوشنبه 11 دی 1402 ساعت: 17:01

◀️در جلسه ۲۷ تیر ۹۶ شورای عالی اداری، موضوع دستورالعمل اجرایی نحوه #انتخاب و #انتصاب_مدیران حرفه ای مطرح شد و پس از اصلاح به تصویب اعضا رسید.

◀️بر اساس این مصوبه سن مدیران کشور تا پایان برنامه ششم توسعه کشور ۸ سال کاهش خواهد یافت. 

◀️همچنین مقرر شد ۳۰ درصد از مدیران کشور در دستگاه های اجرایی از میان #زنان انتخاب شوند.

https://telegram.me/sabzeilawer

بخشنامه وزیر آموزش و پرورش در خصوص بازگشایی مدارس...
ما را در سایت بخشنامه وزیر آموزش و پرورش در خصوص بازگشایی مدارس دنبال می کنید

برچسب : نویسنده : ghavaninjadid بازدید : 23 تاريخ : يکشنبه 3 دی 1402 ساعت: 15:07